FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधिहरु-गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरु

फोटो नाम थर पद कार्यक्षेत्र फोन नम्बर ईमेल
विर्ख बहादुर विष्ट गाउँपालिका अध्यक्ष
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9844975650
birkhabahadur2079@gmail.com
कमला रोका पुन गाउँपालिका उपाध्यक्ष
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9847887735
rokakamala@gmail.com
टेक बहादुर पुन वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
१ नं. वडा कार्यलय
9864360617
मान बहादुर पुन वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
२नं.वडा कार्यालय
9866923207
जगदिश नकाल वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
३नं.वडा कार्यालय
9844915543
मनोज बुढाथोकी वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
४नं.वडा कार्यालय
9868907522
अल बहादुर खत्री वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
५नं.वडा कार्यालय
9847478453
पहलसिं घर्ति मगर वडा अध्यक्ष/गाउँ कार्यपालिका सरकार प्रवक्त्ता
६नं.वडा कार्यालय
9851142824
ctdc.rukum@gmail.com
कुल बहादुर बुढा वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
७ नं. वडा कार्यालय
9847953581
kukbdr2032@gmail.com
प्रेम बहादुर वि.क. वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
८नं.वडा कार्यालय
9848798925
शेर बहादुर खड्का वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
९ नं. वडा कार्यालय
९८६८०५२६४८
sherbahadurkhadka2038@gmail.com
टिकाराम खड्का वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
१०नं.वडा कार्यालय
9848106951
भुपाल सिं ओली वडा अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्य
११ नं.वडा कार्यालय
9860905529
विमला वि.क. रोका कार्यपालिका सदस्य
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9742807157
सेते कामी कार्यपालिका सदस्य
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9866277666
बल बहादुर वि.क. कार्यपालिका सदस्य
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9867192201
सार पुन मगर कार्यपालिका सदस्य
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9847886332
देउमा भण्डारी कार्यपालिका सदस्य
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9846318268
लिला खड्का मगर कार्यपालिका सदस्य
गाउँ कार्यापालिकाको कार्यालय
9867789385