FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालकिा अन्तर्गत वडाहरुका कृषि सडकहरु मर्मत संभारको सिल कोटेसनको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Administrative Building)

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना(CONTRUCTION OF ADMINISTRATIVE BUILDING)