FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७७ ७७/७८ 2 months 1 week PDF icon 1 सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf, PDF icon २ सानीभेरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका आपतकालीन बाल उद्धारकोष ¬सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्याक्रम र बजेट मन्तव्य, २०७७.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका एक घर एक शेयर लगानी साझेदारी अनुदान कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon 3.सानीभेरी गाउँपालिका लैङ्गिक हिन्सा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon ३ सानीभेरी गाउँपालिकाको वन ऐन,२०७७.pdf, PDF icon ४ सानीभेरी गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्द्धन ऐन,2077.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७६ ७६/७७ 2 months 1 week PDF icon 1.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७५ ७५/७६ 2 months 1 week PDF icon 1.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf, PDF icon २ सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon 3.सानीभेरी गाउँपालिका विपदजोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf, PDF icon 1.सानीभेरी गाउँपालिको उर्जा विकास सम्बनधी निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७४ ७४/७५ 2 months 1 week PDF icon १.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf, PDF icon २.सानीभेरी गाँउपालिको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ३.सानीभेरी गाँउपालिका शासन संचालन ऎन २०७४.pdf, PDF icon ४.सानीभेरी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ५.सानीभेरी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय पर्बद्धन २०७४.pdf, PDF icon ६.न्यायिक समितिले कामगर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf, PDF icon ७. साभे गाा पाा स्वस्थ्य तथा सरसफइ ऐन २०७४.pdf, PDF icon ८.सानीभेरी गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ९.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन , २०७४.pdf, PDF icon १.सानीभेरी गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 2.सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालनको कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ३.स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा कार्याविधि‚ 2074.pdf, PDF icon १.सानीभेरी गाँउपालिका एकिकृत विकास गुरुयोजना कार्याक्रम, २०७४.pdf, PDF icon २.सानीभेरी गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf, PDF icon १.सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण निएमावली, २०७४.pdf, PDF icon २.सानीभेरी गाँउकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon 3.सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf, PDF icon 4. सानीभेरी गाँउकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon ५.सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण निएमावली, २०७४.pdf, PDF icon ६.बाल क्लब गठन निर्देशिका २०७४.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
आपत कालिन बालउद्धार कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 2 months 3 weeks PDF icon आपत कालिन बालउद्धार कार्यविधि २०७७.pdf
सानीभेरी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 8 months 2 days PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 8 months 2 days PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७७/७८ 8 months 2 days PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७७
सानीभेरी गाउँपालिका अस्पत्ताल संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६ ७६/७७ 8 months 2 weeks PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका अस्पताल स्थापना संचालन कार्यविधि २०७६ (2).pdf
सानीभेरी गाउँपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 9 months 22 hours PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७