FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७८ ७८/७९ 6 months 2 weeks PDF icon गाउँपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका ०७८.pdf, PDF icon गाउँपालिका टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति कार्य संचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon सानिभेरी गाउँपालिका बालश्रम मुक्त घोषणा सम्वन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon सानीभरी गाउँपालिका राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको आ व २०७८०७९ को नीति कार्यक्रम र वजेट मन्तव्य २०७८.pdf, PDF icon सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन कार्यविधि-२०७८.pdf, PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका अटो रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका स्वास्थ्य नीति २०७८.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७७ ७७/७८ 10 months 3 weeks PDF icon 1 सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf, PDF icon २ सानीभेरी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका आपतकालीन बाल उद्धारकोष ¬सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्याक्रम र बजेट मन्तव्य, २०७७.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका एक घर एक शेयर लगानी साझेदारी अनुदान कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon 3.सानीभेरी गाउँपालिका लैङ्गिक हिन्सा निवारण कोष सन्चालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon ३ सानीभेरी गाउँपालिकाको वन ऐन,२०७७.pdf, PDF icon ४ सानीभेरी गाउँपालिकाको कृषि प्रवर्द्धन ऐन,2077.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७६ ७६/७७ 10 months 3 weeks PDF icon 1.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७६.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६.pdf, PDF icon सानीभेरी गापाको करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७५ ७५/७६ 10 months 3 weeks PDF icon 1.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf, PDF icon २ सानीभेरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf, PDF icon 3.सानीभेरी गाउँपालिका विपदजोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf, PDF icon 1.सानीभेरी गाउँपालिको उर्जा विकास सम्बनधी निर्देशिका, २०७५.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित कानुन, निर्देशिका ,मापदन्ड ,कार्यविधि ,नियमावलि २०७४ ७४/७५ 10 months 3 weeks PDF icon १.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf, PDF icon २.सानीभेरी गाँउपालिको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ३.सानीभेरी गाँउपालिका शासन संचालन ऎन २०७४.pdf, PDF icon ४.सानीभेरी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ५.सानीभेरी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय पर्बद्धन २०७४.pdf, PDF icon ६.न्यायिक समितिले कामगर्ने कार्यविधि व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४.pdf, PDF icon ७. साभे गाा पाा स्वस्थ्य तथा सरसफइ ऐन २०७४.pdf, PDF icon ८.सानीभेरी गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७४.pdf, PDF icon ९.सानीभेरी गाउँपालिको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन , २०७४.pdf, PDF icon १.सानीभेरी गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf, PDF icon 2.सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालनको कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ३.स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जूमा कार्याविधि‚ 2074.pdf, PDF icon १.सानीभेरी गाँउपालिका एकिकृत विकास गुरुयोजना कार्याक्रम, २०७४.pdf, PDF icon २.सानीभेरी गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf, PDF icon १.सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण निएमावली, २०७४.pdf, PDF icon २.सानीभेरी गाँउकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon 3.सानीभेरी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली २०७४.pdf, PDF icon 4. सानीभेरी गाँउकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf, PDF icon ५.सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण निएमावली, २०७४.pdf, PDF icon ६.बाल क्लब गठन निर्देशिका २०७४.pdf, PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
आपत कालिन बालउद्धार कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11 months 1 week PDF icon आपत कालिन बालउद्धार कार्यविधि २०७७.pdf
सानीभेरी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 1 year 4 months PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 1 year 4 months PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७
सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७७/७८ 1 year 4 months PDF icon सानीभेरी गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन ऐन, २०७७
सानीभेरी गाउँपालिका अस्पत्ताल संचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि - २०७६ ७६/७७ 1 year 4 months PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका अस्पताल स्थापना संचालन कार्यविधि २०७६ (2).pdf