FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका २०७९ प्रथम बैठक निर्णय मिति २०७९/०२/१५ गते

७८/७९ 06/05/2022 - 15:58 PDF icon सानीभेरी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको प्रथम बैठक २०७९।०२।१५ गतेका निर्णयहरु.pdf

मिति 2078 साल चैत्र 18 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 04/04/2022 - 13:34

सम्बत् 2078 साल मंसिर 22 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

७८/७९ 12/20/2021 - 13:12 PDF icon सम्बत् 2078 साल मंसिर 22 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु अन्तिम.pdf

सम्बत् 2078 भाद्र १७ गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

७८/७९ 09/03/2021 - 14:54 PDF icon सम्बत् 2078 साल भाद्र 15 गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु.pdf

सम्बत् 2078 जेष्ठ १७ गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु

७७/७८ 06/13/2021 - 12:25 PDF icon सम्बत् 2078 जेष्ठ १७ गते बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु.pdf

२०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका नं.११० निर्णयहरु.pdf

७७/७८ 05/12/2021 - 18:41 PDF icon सम्बत् 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार बसेको सानीभेरी गाउँ कार्यपालिका बैठका निर्णयहरु.pdf

Pages